تصویر شاخص نمونه

نحوه صحیح استفاده ازکلیدواژه های کتاب خلاصه روش های ….

۱:درشکل زیر نحوه صحیح لیبل گذاری را مشاهده می فرمایید ۲:سعی کنید لیبل ها را مانندشکل وبا چسب محکم بچسبانید تا کنده نشوند ۳:برای استفاده درست ازکلیدواژه ومدیریت زمان درجلسه آزمون، بترتیب ازسوال یک شروع به حل کنید وبه ترتیب سوالات پیش برید، سوالی که احساس کردید زمان زیادی ازشما میگیرد ، علامت زده ودردوربعد …

نحوه صحیح استفاده ازکلیدواژه های کتاب خلاصه روش های …. ادامه »