آی نماد مرجع نظام مهندسی برق

مسابقه بزرگ با هدیه ویژه آی نماد

اگر کسی بتواند کتابی کاملتر وجامعتر وبهتر ازویرایش سوم کتاب خلاصه روش های حل سریع مسائل درآزمون نظام مهندسی برق معرفی کند، یک بسته آموزشی نظام مهندسی برق(ویرایش جدید) ویک سکه بهار آزادی  به آن شخص هدیه داده می شود کتاب معرفی شده نباید کپی(وسرقت علمی) از مطالب خلاصه روش ها باشد کتاب باید یک …

مسابقه بزرگ با هدیه ویژه آی نماد ادامه »