فیلم رایگان حل اسفند89 آزمون نظام مهندسی برق

دانلودرایگان فیلم روش حل سریع آزمون اسفند۸۹

با توجه به تماس مکررکاربران سایت آی نماد، مبنی برارائه روش حل سریع جهت سوال۴۶ آزمون اسفند۸۹ وبا توجه به اینکه درکتاب های حل تشریحی موجودتماما از روش حل گنگ ونامفهوم استفاده شده است، تصمیم براین شد که یک روش ساده وقابل فهم وبا حداقل روابط ریاضی برای این سوال ارائه دهم، که نتیجه آن …

دانلودرایگان فیلم روش حل سریع آزمون اسفند۸۹ ادامه »