44444

پک کامل فیلم دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق

به استحضارمی رساندمراحل تهیه  پک کامل فیلم دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق به اتمام رسیده است.لذامهندسانی که منتظراین مجموعه کاربردی هستندمی توانندآن را از سایت تهیه نمایند. مجموعه شامل کلیه مباحث نظام مهندسی برق ازجمله:محاسبات کابلهای فشارضعیف وفشارقوی وکابل شبکه به همراه استانداردها-محاسبات روشنایی-محاسبات دیماندوانشعابات-حفاظت الکتریکی وزمین ومقاومت الکتریکی-محاسبات ترانسفورماتورتوزیع-سیستم برق اضطراری(دیزل ژنراتوروUPS …

پک کامل فیلم دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق ادامه »